Chọn ngôn ngữ


Thông tin

Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần Sonadezi Giang Điền.

Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần Sonadezi Giang Điền.


Kính gửi Quý Cổ đông.

Công ty cổ phần Sonadezi Giang Điền xin mời Quý Cổ đồng tham dự Đại hội đồng cổ đông lần đầu.

Kính mời Quý Cổ đông xem nội dung kèm theo.

1.     Thư mời Họp cổ đông lần 1.

2.     Phiếu đăng ký/Ủy quyền dự họp

Công ty cổ phần Sonadezi Giang Điền xin thông báo đến Quý cổ đông.

Trân trọng.


    Bình luận (0)         Gửi bạn bè         Bản in