Chọn ngôn ngữ


Thông tin

Tài liệu tham dự họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần Sonadezi Giang Điền

Tài liệu tham dự họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần Sonadezi Giang Điền


Kính gửi Quý Cổ đông.

Công ty cổ phần Sonadezi Giang Điền xin gửi Quý Cổ đông Tài liệu tham dự họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu.

Kính mời Quý Cổ đông xem tài liệu kèm theo.

1.     Dự thảo điều lệ Công ty.

2.     Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông.

3.     Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

4.   Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh.

5.   Tờ trình Kế hoạch chi trả tiền lương.

Công ty cổ phần Sonadezi Giang Điền xin thông báo đến Quý cổ đông.

 

Trân trọng.


    Bình luận (0)         Gửi bạn bè         Bản in