Tổng Công ty Sonadezi

Tài liệu tham dự họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần Sonadezi Giang Điền
Thứ ba, 27/06/2017, 09:58pm (GMT7)

Kính gửi Quý Cổ đông.

Công ty cổ phần Sonadezi Giang Điền xin gửi Quý Cổ đông Tài liệu tham dự họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu.

Kính mời Quý Cổ đông xem tài liệu kèm theo.

1.     Dự thảo điều lệ Công ty.

2.     Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông.

3.     Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

4.   Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh.

5.   Tờ trình Kế hoạch chi trả tiền lương.

Công ty cổ phần Sonadezi Giang Điền xin thông báo đến Quý cổ đông.

 

Trân trọng.

TPH


Bản quyền thuộc về Tổng Công ty Sonadezi.