Chọn ngôn ngữ


Thông tin

Tình hình đầu tư và huy động vốn để đầu tư vào vào các dự án hình thành TSCĐ và XDCB 6 tháng đầu năm 2014

Tình hình đầu tư và huy động vốn để đầu tư vào vào các dự án hình thành TSCĐ và XDCB 6 tháng đầu năm 2014 của Tổng công ty Phát triển khu công nghiệp.    Bình luận (0)         Gửi bạn bè         Bản in