Chọn ngôn ngữ


Thông tin

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP (SONADEZI) TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ ĐỒNG NAI

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP (SONADEZI) TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ ĐỒNG NAI

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP (SONADEZI) TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐỒNG NAI

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP (SONADEZI) TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐỒNG NAI

Báo cáo Quỹ tiền lương năm 2014

Tổng Công ty phát triển Khu công nghiệp (Tổng Công ty Sonadezi) xin công bố các thông tin, cụ thể như sau:

Công bố kết quả hiệu quả hoạt động năm 2013

Công bố kết quả hiệu quả hoạt động và xếp loại năm 2013 của Tổng Công ty, công ty nhà nước

Tình hình đầu tư và huy động vốn để đầu tư vào vào các dự án hình thành TSCĐ và XDCB 6 tháng đầu năm 2014

Tình hình đầu tư và huy động vốn để đầu tư vào vào các dự án hình thành TSCĐ và XDCB 6 tháng đầu năm 2014 của Tổng công ty Phát triển khu công nghiệp.

Tình hình SXKD và tài chính năm 2013

Tình hình SXKD và tài chính năm 2013 của Tổng Công ty Sonadezi

Tình hình chấp hành chế độ, chính sách và pháp luật năm 2013

1- Tình hình chấp hành chế độ, chính sách và pháp luật năm 2013; 2- Tình hình bảo toàn vốn và phát triển vốn năm 2013; 3- Tình hình trích lập và sử dụng các quỹ năm 2013; 4- Một số chỉ tiêu tài chính của Tổng công ty.

Đánh giá hiệu qủa hoạt động và xếp hạng doanh nghiệp năm 2013

Đánh giá hiệu qủa hoạt động và xếp hạng doanh nghiệp năm 2013 của Tổng Công ty Sonadezi

Biểu mẫu công khai đến người lao động

Biểu mẫu công khai đến người lao động của Tổng Công ty Sonadezi

Tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước năm 2013

Tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước năm 2013 của Tổng Công ty Sonadezi

Trang 2/2: « 1 2