Chọn ngôn ngữ


Thông tin

Thi đua Khen thưởng: biểu mẫu đính kèm văn bản số 978/PTKCN-NS ngày 12/11/2015 của Tổng Công ty Phát triển KCN về việc hướng dẫn tổng kết công tác thi đua và đề nghị khen thưởng năm 2015

Thi đua Khen thưởng: biểu mẫu đính kèm văn bản số 978/PTKCN-NS ngày 12/11/2015 của Tổng Công ty Phát triển KCN về việc hướng dẫn tổng kết công tác thi đua và đề nghị khen thưởng năm 2015    Bình luận (0)         Gửi bạn bè         Bản in