Tổng Công ty Sonadezi

Công văn số 663/HĐTĐKT ngày 11/7/2016 và Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 15/7/2016
Thứ ba, 02/08/2016, 03:17pm (GMT7)

Kính gửi  Các Công ty thành viên

Tổng Công ty Sonadezi thông báo triển khai đến các Công ty thành viên văn bản về việc thi đua khen thưởng, gồm:

1. Công văn số 663/HĐTĐKT ngày 11/7/2016 của Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh về thực hiện công tác tuyên truyền, phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến

2. Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi Kế hoạch 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghi quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X.


Bản quyền thuộc về Tổng Công ty Sonadezi.