Tổng Công ty Sonadezi

Biểu mẫu thực hiện trong công tác thi đua khen thưởng năm 2016
Thứ hai, 21/11/2016, 10:29am (GMT7)

Theo Hướng dẫn số 961/HD-TĐKT ngày 03/10/2016 của Ban Thi đua khen thưởng tỉnh về tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2016. Tổng Công ty Sonadezi xin gửi các biểu mẫu thực hiện, cụ thể như sau:

1.      Mẫu 01: Mẫu báo cáo Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2016.

2.      Mẫu 02: Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2016.

3.      Mẫu 03: Tóm tắt thành tích Cụm năm 2016.

4.      Mẫu 04: Báo cáo Tóm tắt thành tích của Tập thể trong năm 2016.

5.      Mẫu 05: Danh sách kèm theo tờ trình.

6.      Mẫu 06: Báo cáo tóm tắt thành tích Tập thể, Cá nhân trong năm 2016.

7.      Mẫu 07: Báo cáo thành tích cá nhân.

8.      Mẫu 08: Mẫu báo cáo sáng kiến.

9.      Hướng dẫn 961/HD-TĐKT ngày 03/10/2016 của Ban Thi đua khen thưởng tỉnh.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc xin vui lòng liên hệ với Ban Nhân sự-Tổng Công ty Sonadezi (điện thoại: 061 8860 561, số nhánh 144).

Trân trọng.

BNS


Bản quyền thuộc về Tổng Công ty Sonadezi.