Chọn ngôn ngữ


Thông tin

Công tác thi đua, khen thưởng: Thông tư 07/2014/TT-BNV và Công văn 6524/VPCP-TCCV

Thông tư 07/2014/TT-BNV và Công văn 6524/VPCP-TCCV


Công văn số 6524/VPCP-TCCV ngày 26/8/2014 của Văn phòng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác thi đua, khen thưởng.

Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013.

Công văn số 6524/VPCP-TCCV ngày 26/8/2014 của Văn phòng Chính phủ


Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ

    Bình luận (0)         Gửi bạn bè         Bản in