Chọn ngôn ngữ


Thông tin

Quy định về ban hành tiêu chí thi đua khen thưởng trong công tác tuyên truyền, phát hiện và nhân rộng điểm hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ban Thi đua khen thưởng trực thuộc Sở nội vụ ban hành Quy định về tiêu chí thi đua khen thưởng trong công tác tuyên truyền, phát hiện và nhân rộng điểm hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.    Bình luận (0)         Gửi bạn bè         Bản in