Chọn ngôn ngữ


Thông tin

Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2015”

​Ngày 28/8/2015, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 6916/KH-UBND về việc tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2015”.


​Với mục đích tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy năm 2013 đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật về phòng cháy, chữa cháy trong sản xuất, kinh doanh…thông qua cuộc thi, các cơ quan quản lý nhà nước về PCCC tiếp thu các ý kiến đóng góp, kiến nghị giải pháp về bảo đảm an toàn PCCC, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC.
 
Về đối tượng dự thi, nội dung thi, hình thức dự thi và nơi nhận bài dự thi, kế hoạch cũng nêu rõ: mọi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh đều có thể tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2015”. Nội dung thi gồm các quy định pháp luật hiện hành về PCCC, các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC đối với từng loại hình cơ sở, phương tiện đặc biệt có yêu cầu về PCCC trong sản xuất, hoạt động và kinh doanh; đưa ra các giải pháp, kiến nghị nhằm thực hiện có hiệu quả về PCCC hoặc xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC trên địa bàn tỉnh. Bài dự thi phải được viết hoặc đánh máy bằng Tiếng Việt và phải trả lời đủ 10 câu hỏi theo thứ tự, bài sao chụp là bài không hợp lệ….và gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Ban tổ chức cuộc thi chậm chất ngày 30/10/2015 .
 

 

Thời gian tổ chức cuộc thi từ ngày 15/9/2015 đến hết tháng 12/2015.Thời gian nộp bài từ 15/9/2015 đến hết ngày 30/10/2015, tổng kết và trao giải tháng 12/2015.

 

Kế hoạch cũng phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công để triển khai thực hiện Kế hoạch. 
 CV-6916-2015-1 (phong chay cc).pdfCV-6916-2015-1 (phong chay cc).pdf                                                                                           Thiên Bảo

 
Nguồn: http://www.dongnai.gov.vn/


    Bình luận (0)         Gửi bạn bè         Bản in