Chọn ngôn ngữ


Thông tin

Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp và giáo dục đại học tỉnh Đồng Nai trong năm học 2015-2016

Ngày 4 tháng 9 năm 2015, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 19/CT-UBND về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp và giáo dục đại học tỉnh Đồng Nai trong năm học 2015-2016.​


Về công tác quản lý giáo dục và đào tạo: cần tổ chức tuyên truyền, xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; phối hợp triển khai đổi mới quản lý giáo dục của địa phương, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả trong việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm và trách nhiệm giải trình của cơ sở GD-ĐT; tăng cường đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra của ngành, của cơ sở GD-ĐT…

Về tổ chức hoạt động GD-ĐT, Chỉ thị nêu cụ thể nhiệm vụ chung của các cấp học: nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với đổi mới và thực hiện thường xuyên các phong trào thi đua, các hoạt động giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống và rèn luyện thể chất; củng cố, nâng cao chất lượng công tác chống mù chữ, phổ cập giáo dục các cấp học…; thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách ưu đãi đối với học sinh, sinh viên diện chính sách xã hội, học sinh người dân tộc thiểu số , học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện tốt công tác kiểm định chất lượng GD-ĐT.

Về công tác phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục: xây dựng, triển khai thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực GD-ĐT đáp ứng yêu cầu về số lượng, chất lượng đội ngũ, tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý dữ liệu đội ngũ các cấp; xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý GD gắn với nhu cầu đào tạo nhân lực của ngành và đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; quan tâm phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán các bộ môn, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi…
 
Về công tác đổi mới cơ chế tài chính giáo dục và tăng nguồn lực đầu tư: tập trung, ưu tiên các nguồn lực để củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các cấp học; phát triển giáo dục mầm non hướng về vùng nông thôn và các khu vực tập trung công nhân khu công nghiệp, khắc phục tình trạng lớp học ca ba, lớp học vượt sĩ số học sinh theo quy định; triển khai thực hiện định mức kinh tế - kỹ thuật, tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, thực hiện các quy định mới về chính sách hỗ trợ về GD-ĐT cho các địa bàn khó khăn và đối tượng chính sách, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số…
 
Để tổ chức thực hiện 04 nhóm nhiệm vụ trọng tâm nêu trên trong năm học 2015-2016, UBND tỉnh giao Sở GD-ĐT căn cứ tình hình thực tiễn xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các Phòng GD-ĐT, các cơ sở GD-ĐT trong phạm vi phân cấp quản lý thực hiện nhiệm vụ năm học, thực hiện tốt công tác tham mưu tranh thủ sự phối hợp hỗ trợ của các Sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể, UBND cấp huyện để ngành GD-ĐT có điều kiện thuận lợi thực hiện nhiệm vụ năm học; Hiệu trưởng các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch năm học, cụ thể hóa các nhiệm vụ trên đây và tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao; Các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, TP. Biên Hòa phối hợp, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc kịp thời việc thực hiện các chủ trương, chính sách về GD-ĐT.
 
Chỉ thị có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 

 

Hoài Tâm
Nguồn: 
http://www.dongnai.gov.vn/

    Bình luận (0)         Gửi bạn bè         Bản in