Chọn ngôn ngữ


Thông tin

Tăng cường các biện pháp chấn chỉnh tình hình hoạt động các cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Ngày 11/9/2015, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 20/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp chấn chỉnh tình hình hoạt động các cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.


​Trong những năm qua, thực hiện Quyết định số 70/2007/QĐ-UBND ngày 28/12/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về lộ trình sắp xếp và cấp phép hoạt động bến thủy nội địa để thực hiện quy hoạch chi tiết giao thông vận tải đường sông đến năm 2020, các sở, ban, ngành và các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp nhằm quản lý, bảo đảm an toàn hoạt động vận tải thủy nội địa như đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm các chủ bến, chủ phương tiện; chống lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường thủy nội địa…Tuy nhiên, tình hình trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa đang diễn biến phức tạp, việc tuyên truyền phổ biến pháp luật chưa thường xuyên, tình trạng phương tiện chở quá tải trọng cho phép, các bến thủy nội địa hoạt động không phép, hoạt động quá thời hạn quy định, ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông còn hạn chế; công tác quản lý nhà nước của các cấp, các ngành, nhất là chính quyền địa phương, cơ sở chưa được chú trọng đúng mức, công tác xử phạt vi phạm của Cảnh sát Giao thông, thanh tra Giao thông chưa đủ sức răn đe phòng ngừa, vì vậy mất an toàn giao thông đường thủy nội địa luôn xảy ra.
 
Để kịp thời có các giải pháp chấn chỉnh công tác quản lý đối với hoạt động vận tải thủy nội địa, nhằm chấn chỉnh và khắc phục những yếu kém, bất cập nêu trên, bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa. Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị:
 
Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Biên Hòa, các xã, phường liên quan tiếp tục tổ chức quán triệt trong cơ quan và nhân dân thực hiện tốt Luật Giao thông đường thủy nội địa được Quốc hội thông qua ngày 15/6/2004, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2014, Nghị định số 93/2013/NĐ-CP ngày 20/8/2013 của Chính phủ, Nghị định 185/2013/NĐ-CP của Chính phủ…. 
 
Ban An toàn giao thông chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp soạn thảo tài liệu, tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến giao thông đường thủ nội địa trong đó chú trọng tuyên truyền đến nhân dân trên địa bàn tỉnh ý thức chấp hành Luật Giao thông đường thủy nội địa, các địa bàn, khi dân cư có hoạt động kinh doanh vận tải chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, chính sách của nhà nước.
 
Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp UBND các huyện, thành phố Biên Hòa chỉ đạo UBND các xã, phường tiếp tục tuyên truyền công tác đăng ký, đăng kiểm phương tiện thủy nội địa đúng theo quy định của pháp luật; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý cương quyết, đình chỉ họa động các bến thủy không có giấy phép hoạt động; chủ động phối hợp với Công an tỉnh,UBND các huyện, thành phố Biên Hòa tổ chức tháo dỡ biển báo neo đậu tại các bến thủy hoạt động không phép…
 
Công an tỉnh chỉ đạo Cảnh sát Đường thủy và Công an các huyện, thành phố Biên Hòa tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý cương quyết và nghiêm túc đối với các bến thủy nội địa kinh doanh không có giấy phép hoạt động, hành hóa không có nguồn gốc rõ ràng, các đối tượng bơm hút cát lậu trên sông, rạch, các hành vi vi phạm về điều khiển phương tiện không bằng, chứng chỉ chuyên môn, phương tiện không an toàn, chở quá tải trọng…
 
Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, phường, xã yêu cầu các chủ mỏ ký cam kết không chở vật liệu ra các bến thủy nội địa không phép; tăng cường kiểm tra, rà soát, xử lý nghiêm các cơ sở khai thác khoáng sản trên sông, hồ ảnh hưởng đến dòng chảy, sạt lở đất.
 
Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan rà soát, loại khỏi quy hoạch vật liệu xây dựng đối với những bến hoạt động không phép, tham mưu UBND tỉnh lập đề án quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Nai đến năm 2025, tầm nhìn 2030…
 
Sở Kế hoạch Đầu tư chủ trì, phối hợp địa phương, các sở, ban, ngành có liên quan thực hiện giảm ngành nghề kinh doanh bến thủy nội địa hoạt động không đủ điều kiện theo quy định.
 
UBND các huyện, thành phố Biên Hòa chỉ đạo các phòng, ban chức năng và UBND các xã, phường tăng cường kiểm tra, chống lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường thủy nội địa, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, bảo vệ luồng lạch các tuyến theo quy định…
 
Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký.
                                                                                                                                                Thiên Bảo  

Nguồn: 
http://www.dongnai.gov.vn/

    Bình luận (0)         Gửi bạn bè         Bản in