Chọn ngôn ngữ


Thông tin

Triển khai thực hiện văn bản số 11024/BGTVT-VT ngày 19/8/2015 của Bộ Giao thông Vận tải.

Ngày 10/9/2015,UBND tỉnh ban hành văn bản số 7330/UBND-CNN gửi các Sở Giao thông Vận tải, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông; Công an tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa về việc triển khai thực hiện văn bản số 11024/BGTVT-VT ngày 19/8/2015 của Bộ Giao thông Vận tải.


Theo đó, nhằm tăng cường kiểm tra và xử phạt nghiêm các xe chở quá tải, quá khổ lưu thông trên đường và không đảm bảo an toàn giao thông; đặc biệt xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm, nhất là người có hành vi tiêu cực khi thi hành công vụ, chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:
Các Sở Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công an tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa căn cứ chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc Công điện số 16/CĐ-TTg, Kế hoạch 12593 và Thông báo số 04 của liên Bộ; phối hợp chặt chẽ Bộ, ngành liên quan trong công tác quản lý hoạt động kinh doanh vận tải, kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn tỉnh; quản lý các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa, khai thác mỏ, các nhà máy, xí nghiệp, các nông, lâm trường, các công trình xây dựng, các cảng, các doanh nghiệp vận tải về xếp hàng hóa trên xe ô tô ngay trong khu vực do đơn vị mình quản lý.
 
Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tiếp tục ưu tiên sử dụng kinh phí từ Qũy bảo trì đường bộ của tỉnh để phục vụ cho công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn tỉnh.
 
Sở Giao thông Vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh, các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện, có biện pháp phòng, ngừa và ngăn chặn các hành vi tiêu cực trong hoạt động xe quá tải, tiếp tục phối hợp cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội đối với hoạt động kiểm soát tải trọng xe; cần tập trung mang tính trọng tâm, trọng điểm nhằm vào các đối tượng là cá nhân, tổ chức có phương tiện tham gia hoạt động kinh doanh vận tải khách để nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc thực hiện Nghị định 86/2014/NĐ-CP và Thông tư 63/2014/TT-BGTVT …
 

                                                                                                                                           Thiên Bảo
Nguồn: 
http://www.dongnai.gov.vn/


    Bình luận (0)         Gửi bạn bè         Bản in