Chọn ngôn ngữ


Thông tin

Quyết định số 2198/QĐ-UBND thành lập Ban Tiếp công dân tỉnh Đồng Nai.

Ngày 16/7/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2198/QĐ-UBND thành lập Ban Tiếp công dân tỉnh Đồng Nai. ​Theo đó, Ban Tiếp công dân tỉnh Đồng Nai là tổ chức trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai giúp Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp công dân theo quy định của pháp luật và có con dấu để hoạt động theo quy định của pháp luật. Biên chế của Ban Tiếp công dân tỉnh Đồng Nai là biên chế công chức nằm trong tổng thể biên chế công chức của Văn phòng UBND tỉnh do UBND tỉnh quyết định phân bổ trên cơ sở Bộ Nội vụ giao hàng năm. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký từ 15/8/2014.

Quyết định số 2379/QĐ-UBND về việc bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh 6 tháng cuối năm 2014.

Ngày 04/8/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2379/QĐ-UBND về việc bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh 6 tháng cuối năm 2014. ​Theo đó, bổ sung 34 văn bản quy phạm pháp luật vào Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh 6 tháng cuối năm 2014 gồm: Sở Giao thông – Vận tải (02 văn bản); Sở Y tế (04 văn bản); Công an tỉnh (01 văn bản); Ban Tôn giáo (01 văn bản); Sở Nội vụ (02 văn bản); Sở Xây dựng (02 văn bản); Sở Tài nguyên – Môi trường (08 văn bản); Sở Thông tin – Truyền thông (01 văn bản); Sở Kế hoạch – Đầu tư (04 văn bản); Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (01 văn bản); Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (01 văn bản); Sở Công thương (02 văn bản); Sở Giáo dục – Đào tạo (01 văn bản); Sở Khoa học – Công nghệ (01 văn bản); Sở Ngoại vụ (01 văn bản); Ban Dân tộc (01 văn bản); Sở Tài chính (01 văn bản). Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và phối hợp các sở, ban, ngành thực hiện công tác xây dựng, tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật của địa phương theo đúng quy định. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Quyết định 2163/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai Ban hành danh mục dự án thuộc ngành nghề ưu tiên thu hút đầu tư

Quyết định 2163/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai Ban hành danh mục dự án thuộc ngành nghề ưu tiên thu hút đầu tư

Trang 12/12: « :: ... 6 7 8 9 10 11 12