Chọn ngôn ngữ


Thông tin

Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2008.

Ngày 25 tháng 6 năm 2015, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4840/KH-UBND về việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2008.

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X)

​Ngày 17 tháng 6 năm 2015, Tỉnh ủy Đồng Nai báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về Đề án: “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020”.

Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ các tuyến tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, giai đoạn 2015-2020.

Ngày 15/6/2015, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4478/KH-UBND về việc lập trật tự hành lang an toàn đường bộ các tuyến tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2015-2020.

Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ các tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, giai đoạn 2015-2020.

​Ngày 15/6/2015, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4477/KH-UBND về lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ các tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, giai đoạn 2015-2020.

Kế hoạch tổ chức mít tinh hưởng ứng ngày Asean phòng chống sốt xuất huyết lần 5 và Ngày vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2015.

Ngày 03/6/2015, Ban chỉ đạo PCCDBNH tỉnh ban hành Kế hoạch số 1844/KH-BCĐ về tổ chức mít tinh hưởng ứng ngày Asean phòng chống sốt xuất huyết lần 5 và Ngày vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2015.

Quyết định ban hành Thể lệ Hội thi tìm hiểu giá trị văn hóa – lịch sử Đồng Nai năm 2015.

Ngày 26/5/2015, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 365/QĐ-BTC về ban hành Thể lệ Hội thi tìm hiểu giá trị văn hóa – lịch sử Đồng Nai năm 2015.

Tình hình, kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm và tội phạm mua bán người 06 tháng đầu năm 2015.

​Ngày 10/6/2015, Ban Chỉ đạo PC AIDS, TP&TNXH ban hành báo cáo số 83/BC-BCĐ về việc báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm và tội phạm mua bán người 06 tháng đầu năm 2015.

Kế hoạch về việc lập lại trật tự hành lang an toàn đường sắt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, giai đoạn 2015 - 2020

​Ngày 15 tháng 6 năm 2015, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4479/KH-UBND về việc lập lại trật tự hành lang an toàn đường sắt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, giai đoạn 2015 -2020.

Tăng cường các giải pháp cấp bách nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô và công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt

Ngày 10 tháng 6 năm 2015, UBND tỉnh ban hành văn bản số 4361/UBND-CNN về việc tăng cường các giải pháp cấp bách nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô và công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt.

Thông tư của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định giá cước kết nối dịch vụ nhắn tin đến Cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia (Cổng 1400)

Ngày 24 tháng 4 năm 2015, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 10/2015/TT-BTTTT về việc Quy định giá cước kết nối dịch vụ nhắn tin đến Cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia (Cổng 1400).

Trang 3/12: « 1 2 3 4 5 6 7 ... :: »