Chọn ngôn ngữ


Thông tin

Quyết định 1467/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển các thị trường khu vực thời kỳ 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030

Quyết định 1467/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển các thị trường khu vực thời kỳ 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030

Thông tư liên tịch 42/2015/TTLT-BGTVT-BNV của Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải...

Thông tư liên tịch 42/2015/TTLT-BGTVT-BNV của Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Thông tư 130/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 115/2013/TT-BTC ngày 20/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn bảo hiểm hưu trí và quỹ hưu trí tự nguyện

Thông tư 130/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 115/2013/TT-BTC ngày 20/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn bảo hiểm hưu trí và quỹ hưu trí tự nguyện.

Thông báo kết luận Hội nghị sơ kết một năm thực hiện kiểm soát, xử lý vi phạm xe quá tải trọng cho phép và 03 tháng hoạt động của Đoàn kiểm tra 07

Ngày 11 tháng 8 năm 2015, UBND tỉnh ban hành Thông báo kết luận số 6334/TB-UBND của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh tại Hội nghị sơ kết một năm thực hiện kiểm soát, xử lý vi phạm xe quá tải trọng cho phép và 03 tháng hoạt động của Đoàn kiểm tra 07.​

Thông báo kết luận Hội nghị sơ kết một năm thực hiện kiểm soát, xử lý vi phạm xe quá tải trọng cho phép và 03 tháng hoạt động của Đoàn kiểm tra 07

Ngày 11 tháng 8 năm 2015, UBND tỉnh ban hành Thông báo kết luận số 6334/TB-UBND của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh tại Hội nghị sơ kết một năm thực hiện kiểm soát, xử lý vi phạm xe quá tải trọng cho phép và 03 tháng hoạt động của Đoàn kiểm tra 07.​

Kế hoạch phát triển y, dược học cổ truyền trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020.

Ngày 13/8/2015, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 6443/KH-UBND về Kế hoạch phát triển y, dược học cổ truyền trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020.

Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành gia đình tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Ngày 13/8/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2361/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành gia đình tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

​Ngày 20/8/2015,UBND tỉnh ban hành văn bản số 6664/UBND-VX gửi các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn và UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa về việc đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9 và thực hiện Tháng cao điểm an toàn giao thông (tháng 9 năm 2015).

​Ngày 24/8/2015,UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 6725/KH-UBND về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9 và thực hiện Tháng cao điểm an toàn giao thông (tháng 9 năm 2015).

Công văn số 1135/STP-PBGDPL ngày 24/8/2015 của Sở Tư pháp Đồng Nai về việc tổ chức ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2015

Công văn số 1135/STP-PBGDPL ngày 24/8/2015 của Sở Tư pháp Đồng Nai về việc tổ chức ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2015

Trang 6/77: « :: ... 3 4 5 6 7 8 9 ... :: »