Chọn ngôn ngữ


Thông tin

Quyết định số 39/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 02/2015

Quyết định số 39/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 02 năm 2009 và Quyết định số 44/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.    Bình luận (0)         Gửi bạn bè         Bản in