Chọn ngôn ngữ


Thông tin

Triển khai văn bản về công tác thi đua khen thưởng

Căn cứ theo văn bản số 252/SNZ-NS ngày 17/5/2018 về việc triển khai văn bản về công tác thi đua khen thưởng. Tổng Công ty Sonadezi thông báo triển khai đến các Công ty thành viên các nội dung sau:


1. Hướng dẫn số 523/HD-BTĐKT ngày 27/4/2018 về việc sửa đổi, bổ sung hướng dẫn số 1007/HD-BTĐKT ngày 25/8/2018 của Ban Thi đua – khen thưởng;
2. Phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc theo văn bản số 4183/UBND-KGVX ngày 02/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

    Bình luận (0)         Gửi bạn bè         Bản in