Tổng Công ty Sonadezi

Triển khai văn bản về công tác thi đua khen thưởng
Thứ năm, 17/05/2018, 03:07pm (GMT7)

1. Hướng dẫn số 523/HD-BTĐKT ngày 27/4/2018 về việc sửa đổi, bổ sung hướng dẫn số 1007/HD-BTĐKT ngày 25/8/2018 của Ban Thi đua – khen thưởng;
2. Phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc theo văn bản số 4183/UBND-KGVX ngày 02/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
NS


Bản quyền thuộc về Tổng Công ty Sonadezi.