Tổng Công ty Sonadezi

Triển khai văn bản, công tác thi đua năm 2018
Thứ hai, 17/09/2018, 09:05am (GMT7)

1. Văn bản số 8895/UBND-KGVX ngày 22/8/2018 của Ủy ban nhan dân tỉnh về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới;
2. Hướng dẫn số 1306/HD-SKHCN ngày 28/8/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thực hiện công tác xét, công nhận phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng của sáng kiến phục vụ công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
NS


Bản quyền thuộc về Tổng Công ty Sonadezi.