Chọn ngôn ngữ


Thông tin

Quyết định 2416/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Tổ Công tác triển khai việc rà soát, sửa đổi, bổ sung Kế hoạch hành động của ngành văn hóa, thể thao và du lịch

Quyết định 2416/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Tổ Công tác triển khai việc rà soát, sửa đổi, bổ sung Kế hoạch hành động của ngành văn hóa, thể thao và du lịch thực hiện Nghị quyết 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 09/06/2014 của Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu của phát triển bền vững đất nước (ban hành theo Quyết định 88/QĐ-BVHTTDL ngày 14/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Quyết định 2515/QĐ-BNN-BVTV của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Bảng mã số HS của danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của Việt Nam

Quyết định 2515/QĐ-BNN-BVTV của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Bảng mã số HS của danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của Việt Nam

Quyết định 395/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt tiếp nhận viện trợ phi dự án do tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam tài trợ giai đoạn 2015-2016

Quyết định 395/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt tiếp nhận viện trợ phi dự án do tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam tài trợ giai đoạn 2015-2016

Quyết định 1171/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trước khi thông quan

Quyết định 1171/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Quyết định 1171/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trước khi thông quan

Quyết định 1171/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Quyết định 1161/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án hội nhập thống kê ASEAN giai đoạn 2016 - 2020

Quyết định 1161/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án hội nhập thống kê ASEAN giai đoạn 2016 - 2020

Quyết định 380/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục 31 vắc xin, sinh phẩm y tế được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 28

Quyết định 380/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục 31 vắc xin, sinh phẩm y tế được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 28

Quyết định 1831/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quyết định 1831/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thông tư 24/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc Quy định chi tiết thi hành khoản 6 Điều 14 Nghị định 87/2014/NĐ-CP ngày 22/09/2014 của Chính phủ về thu hút cá nhân hoạt động kh

Thông tư 24/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc Quy định chi tiết thi hành khoản 6 Điều 14 Nghị định 87/2014/NĐ-CP ngày 22/09/2014 của Chính phủ về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam

Quyết định 1143/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh sách Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia thành lập theo Quyết định 58/2011/QĐ-TTg ngày 24/10/2011 của Thủ tướn

Quyết định 1143/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh sách Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia thành lập theo Quyết định 58/2011/QĐ-TTg ngày 24/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Trang 7/43: « :: ... 4 5 6 7 8 9 10 ... :: »